Продавець Суренж розвиває свій бізнес на Prom.ua 9 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
2517 відгуків
promo_banner

Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

+380 (67) 565-46-12
+380 (67) 565-46-12
Звертайтесь за співпрацею по дропшипінгу!
Кошик

Рюкзак за призначенням

 

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

 

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи 

За­галь­ноп­рий­ня­тий кла­сич­ний рюк­зак ви­ник з армій­сько­го ран­ця. Во­ни бу­ли ши­роко по­ширені на по­чат­ку 19 століття. Це бу­ли прості рюк­за­ки з бре­зен­ту. Во­ни ши­лися на не­вели­ких фаб­ри­ках або на­дума­них май­стер­нях, то­му ма­ли різну фор­му, об­ся­ги та кількість ки­шень.

Після вій­сько­вих зручність рюк­за­ка оціни­ли ту­рис­ти та альпіністи. До речі, са­ме сло­во "рюк­зак" пе­рек­ла­даєть­ся як "мішок, який но­сить­ся на спині". 

 

В се­редині XX століття Віталієм Аба­лако­вим був ство­рений рюк­зак для спор­тивних по­ходів та сход­жень. Рюк­зак от­ри­мав й­ого наз­ву, і дов­гий час ви­корис­то­вував­ся для про­фесій­них сход­жень та ама­торсь­ких по­ходів. Він вва­жав­ся стан­дар­тним та дов­го за­лишав­ся єди­ним дос­тупним на те­риторії СРСР.

 

    Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

 

У той час рюк­за­ки не ви­корис­то­вува­лися ма­сово і щод­ня. І спра­ва не в то­му, що рюк­заків не бу­ло. А в то­му, що во­ни не бу­ли настіль­ки зруч­ни­ми та кра­сиви­ми, яки­ми ста­ли за­раз.

Яс­краві та скромні, ви­тон­чені та ве­личезні, для вечірніх про­гуля­нок по місту та три­валих піших ту­рис­тичних пе­реходів - рюк­за­ки настіль­ки міцно увій­шли в ужи­ток, що ста­ли чи не обов'яз­ко­вим пред­ме­том гар­де­робу.

 

Конс­трук­тивні особ­ли­вості

 

За ти­пом конс­трукції рюк­за­ки поділя­ють­ся на:

 

 • м'які;
 • жорсткі;
 • напівжорсткі.

 

М'які рюк­за­ки май­же пішли в не­бут­тя. Їх яс­кра­вими пред­став­ни­ками є старі рюк­за­ки з ра­дянсь­ко­го ми­нуло­го. Во­ни не ма­ють жорс­тких кар­касів та до­дат­ко­вих кріплень для підвіски. Ви­корис­то­вува­на тка­нина та­кож не заз­на­ла про­сочен­ня та зміцнен­ня.

Од­нак де­кора­тивні ди­тячі та не­великі жіночі рюк­зачки все ж ви­кону­ють м'яки­ми. Най­частіше це рюк­за­ки у виг­ляді м'яких ігра­шок, в'язані, шиті, пле­тені, в стилі ет­но та з ви­шив­кою. Во­ни не приз­на­чені для пе­рене­сен­ня важ­ких пред­метів, скоріше для кіль­кох дрібниць, не­обхідних під час ко­рот­кої про­гулян­ки.

 

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи  Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

  

В'язані, ткані, пле­тені рюк­за­ки - швид­ше ви­няток із за­галь­но­го чис­ла. Во­ни оригінальні, ма­ло по­ширені, але виг­ля­да­ють по сей день ду­же та ду­же стиль­но.

 

  Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

   

Жорсткі рюк­за­ки з алюмінієви­ми або ста­леви­ми ра­мами на­зива­ють стан­ко­вими. Яс­кра­вими пред­став­ни­ками та­ких рюк­заків є мо­делі Яро­ва та Єрма­ка.

   

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

   

Жорс­ткий, най­частіше зємний, кар­кас до­пома­гає роз­поділи­ти на­ван­та­жен­ня вер­ти­каль­но уз­довж хреб­та та пе­рено­сити ве­ликі ван­тажі. Ра­ма не при­лягає щіль­но до спи­ни, ут­во­рю­ючи повітря­ний про­шарок та за­без­пе­чу­ючи вен­ти­ляцію спи­ни. Ве­личез­ним не­доліком подібних мо­делей є ви­сока трав­мо­небез­пе­ка. При падінні ра­ма мо­же зав­да­ти мандрівни­кові істотні трав­ми хреб­та.

  

  Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи 

 

Найбільш по­ширені та су­часні мо­делі - кла­сичні напівтверді рюк­за­ки. Такі мо­делі ос­на­щу­ють­ся внутрішніми плас­ти­нами жорс­ткості, виг­ну­тими по формі спи­ни. Дані мо­делі ви­готов­ля­ють­ся мак­си­маль­но при­лег­ли­ми до тіла для най­кра­щого роз­поділу ва­ги уз­довж хреб­та. Як­що спин­ка не ос­на­щена повітроп­ро­ник­ни­ми нак­ладка­ми, дов­го з ком­фортом но­сити та­кий рюк­зак не вий­де. Спи­на швид­ко по­чинає потіти та мож­на от­ри­мати пе­ре­охо­лод­ження.

 

Всі еле­мен­ти та­ких рюк­заків ви­кону­ють­ся по формі тіла лю­дини, чо­му їх і на­зива­ють ер­го­номічни­ми.

  

Де, навіщо та для ко­го зас­то­сову­ють­ся рюк­за­ки?

 

У рюк­за­ках стіль­ки всіля­ких прис­то­сувань (гач­ки, ка­рабіни, стяж­ки, шнурівки, нак­ладки, встав­ки, кла­пани, блис­кавки), що зас­то­сову­вати їх мож­на в найрізно­манітніших цілях.

 

За приз­на­чен­ням рюк­за­ки ділять на:

  

ек­спе­диційні;

ту­рис­тичні;

трекінгові;

для альпінізму;

спе­ле­ологічні;

гірсь­ко­лижні;

спор­тивні;

міські;

для носіння дітей;

для носіння тва­рин;

фо­то рюк­за­ки;

гер­мо­рюк­за­ки;

* рюк­за­ки для вод­них видів спор­ту;

* скей­терські рюк­за­ки. 
 

Оскіль­ки рюк­за­ки зручні та ши­роко по­ширені, їм зна­ходять зас­то­суван­ня всі в но­вих нап­рямках.

 

Спільні та відмінні ри­си різних видів рюк­заків

 

Ос­новна ма­са рюк­заків - шиті з міцної тка­нини з во­довідштов­ху­валь­ним про­сочен­ням. Тка­нини мо­жуть бу­ти на­тураль­ни­ми або штуч­ни­ми, з ар­мо­вани­ми або ней­ло­нови­ми нит­ка­ми для міцності.

 

Слінги

 

Рюк­за­ки для носіння дітей ділять­ся на слінги, кен­гу­руш­ки та ер­го-рюк­за­ки. Слінги пред­став­ля­ють со­бою ве­лику хус­тку, що фіксуєть­ся че­рез од­не пле­че та на талії. Кен­гу­руш­ки - не­великі рюк­за­ки з жорс­ткою спин­кою для носіння діток, які вже си­дять або навіть хо­дять, але не здатні й­ти нарівні з бать­ка­ми в довгі по­ходи. Ер­го-рюк­за­ки приз­на­чені для ма­лень­ких діток, за­без­пе­чу­ючи їм при­род­не по­ложен­ня хреб­та.

  

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

 

Для тва­рин

 

Ана­логічно но­сять і тва­рин. Чи вар­то об­ри­вати собі ру­ки, як­що мож­на надіти зруч­ний рюк­зак та взя­ти з со­бою улюб­ле­ного ви­хован­ця в три­вале або не­вели­ку по­дорож.

Рюк­за­ки для тва­рин ос­на­щені ши­роки­ми вхо­дами, щоб ви­хован­ця зруч­но бу­ло поміща­ти та вий­ма­ти, щіль­ним дном для ком­форту тва­рини. Такі мо­делі обов'яз­ко­во ма­ють вікна та от­во­ри для вен­ти­ляції. Но­вин­ка в розділі пе­рене­сень - космічні рюк­за­ки. До­дат­ко­во до вікна вен­ти­ляції в та­ких рюк­за­ках пе­ред­ба­чений ілюміна­тор. Виг­ля­дає в нь­ого ви­хова­нець і прав­да схо­жий на кос­мо­нав­та в ска­фандрі.

Пе­ред­ня час­ти­на рюк­за­ка ви­кона­на жорс­ткою, щоб, бу­ва, не при­тис­ну­ти улюб­ленця під час тран­спор­ту­ван­ня.  

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи 

   

Ок­ре­мо мож­на виділи­ти рюк­за­ки для пе­рене­сен­ня тва­рин пе­ред со­бою. За конс­трукцією во­ни на­гаду­ють ер­го-рюк­за­ки для дітей, од­нак ма­ють менші розміри.

 

  Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

  

Міські рюк­за­ки

 

Один з найбільш по­шире­них та по­пуляр­них видів. Сю­ди вхо­дять рюк­за­ки для дітей, шко­лярів, сту­дентів, співробітників офісів та всіх, ко­му за­хочеть­ся пе­ресу­вати­ся по місту зі зруч­ним рюк­за­ком на пле­чах. Су­часні міські рюк­за­ки пе­ред­ба­ча­ють спеціалізо­вані ки­шені для носіння пляш­ки з во­дою, но­ут­буків, те­лефонів, інших циф­ро­вих прис­троїв. Час­то мож­на ви­яви­ти всі мож­ливі ки­шень­ки для ключів, на жіно­чих мо­делях відки­даєть­ся дзер­ка­ло на ки­шені для кос­ме­тики та ба­гато інших зруч­них та ко­рис­них ак­се­су­арів.

  

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

 

Так­тичні рюк­за­ки

 

Підхо­дять не тіль­ки для вій­сько­вос­лужбовців, але і для лю­бителів по­люван­ня або ри­боловлі. Такі рюк­за­ки ос­на­щені безліччю ки­шень та строп для кріплен­ня зовнішнь­ого інстру­мен­ту та спо­ряд­ження. Об­сяг та­ких рюк­заків скла­дає в се­реднь­ому 25-40 літрів. Обов'яз­ко­вим пра­вилом прак­тично­го так­тично­го рюк­за­ка є на­явність по­яс­но­го ре­меня. Колірна гам­ма та­ких рюк­заків, як пра­вило, ка­муф­ляж або хакі.

  Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

 

Рюк­за­ки для по­доро­жей

 

Для по­ходів та ту­рис­тичних ви­лазок ви­корис­то­ву­ють­ся пе­реваж­но спеціалізо­вані ту­рис­тичні рюк­за­ки. Во­ни розрізня­ють­ся по конс­трукції, зовнішнь­ому виг­ля­ду, місткості, ти­пам підвісок та іншим технічним ха­рак­те­рис­ти­кам. Як­що для про­гулян­ки вихідно­го дня іноді ви­корис­то­вуєть­ся зви­чай­ний місь­кий рюк­зак, то для серй­оз­ної пішої по­дорожі кра­ще відда­ти пе­рева­гу спеціалізо­ваній мо­делі.

 

  Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

 

Ек­спе­диційні рюк­за­ки

 

Приз­на­ча­ють­ся для три­валих по­ходів. Во­ни ма­ють ве­ликий об'єм та ос­на­щу­ють­ся до­дат­ко­вою жорс­ткою ра­мою. В них пе­рено­сять ве­ликі ван­тажі на довгі дис­танції, то­му обов'яз­ко­во ос­на­щу­ють­ся по­яс­ною підвіскою. Ек­спе­дицій­ний рюк­зак по­винен бу­ти особ­ли­во міцним, щоб вит­ри­мати ва­гу ре­чей, скла­дених в нь­ого. Се­ред них мо­же бу­ти не тіль­ки віднос­но лег­кий одяг, але і вель­ми ве­лико­вагові бан­ки з кон­серва­ми, кру­пи, інстру­мен­ти та інші життєво не­обхідні речі.

 

 

Ек­спе­диційні рюк­за­ки ділять­ся на сліду­ючі гру­пи:

 

 

1.Мо­делі на 80-85л - най­по­пулярніші мо­делі ек­спе­дицій­них рюк­заків. Знай­ти та прид­ба­ти та­ку мо­дель до­сить прос­то.

2.Мо­делі на 90-95л.

3.Мо­делі об'ємом біль­ше 100л - найрідкісніша та не­чис­ленна ка­тегорія рюк­заків.

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

Ту­рис­тичні рюк­за­ки

 

Скла­да­ють най­шир­шу гру­пу. Сю­ди вхо­дять мо­делі з різною жорсткістю спи­ни, з ана­томічною спин­кою з піно­матеріалів або з алюмінієвим кар­ка­сом.

  
Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи  

Трекінгові рюк­за­ки

 

Підхо­дять для дов­гих піших по­ходів, які не пот­ре­бу­ють особ­ли­вих умінь від ту­ристів. То­му зовні у та­ких рюк­заків є мінімаль­на кількість зовнішніх підвісок. Хо­ча по місткості ці рюк­за­ки ма­ло чим відрізня­ють­ся від ту­рис­тичних.

Са­ме сло­во "трекінг" по­ходить від англій­сько­го trekking та оз­на­чає піший похід в го­рах з ру­хом по чітко­му мар­шру­ту. Як пра­вило, в та­ких по­ходах пе­ред­ба­чені ночівлі в об­лашто­ваних місцях, то­му та­кий вид ту­риз­му не пе­ред­ба­чає ба­гато спо­ряд­ження.

Найбільш ши­роко пред­став­ле­на гру­па рюк­заків. Різно­манітні конс­трукції, ди­зай­ни, ши­рокий діапа­зон об'єму, різні ма­теріали доз­во­ля­ють підібра­ти під се­бе мо­дель навіть най­досвідченішим ко­рис­ту­вачам. До ос­новних якос­тей та­ких рюк­заків відно­сять:

* прак­тичність,

* універ­сальність,

* зручність для біль­шості ко­рис­ту­вачів.

То­му як­що у вас не­має чітко пос­тавле­них зав­дань, як­що ви хо­чете «все в од­но­му» - рюк­зак для трекінгу підій­де вам на всі ви­пад­ки жит­тя.

  Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

 

Альпініські рюк­за­ки ма­ють такі ж обєми, як трекінгові, але пе­ред­ба­ча­ють зовнішню підвіску ве­ликої кіль­кості до­поміжних інстру­ментів. Для ко­рот­ких ден­них сход­жень нерідко ви­корис­то­ву­ють штур­мові рюк­за­ки. Во­ни ж ста­нуть хо­рошим су­пут­ни­ком для од­но­ден­но­го виїзду на при­роду.

   Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи   

Похідні рюк­за­ки

 

Похідні рюк­за­ки - це ос­но­ва будь-якої при­годи, по­ходу, виїзду, зма­гань або будь-яко­го іншо­го спор­тивно­го за­ходу, роз­ра­хова­ного на три­валий час. Ос­новне приз­на­чен­ня та­ких рюк­заків - це мож­ливість пе­рено­сити не­обхідні речі та спо­ряд­ження з мак­си­маль­ним ком­фортом для мандрівни­ка, то­му що такі рюк­за­ки ду­же час­то до­сяга­ють ве­лико­го об'єму та ва­ги. Су­часні ту­рис­тичні рюк­за­ки ма­ють функціональ­ну конс­трукцію, ви­готов­лені із зас­то­суван­ням су­час­них ма­теріалів, ма­ють безліч ко­рис­них ак­се­су­арів та де­талей. Об­сяг та­ких рюк­заків ко­ливаєть­ся від 40 до 60 літрів в за­леж­ності від спо­ряд­ження та три­валості спор­тивно­го за­ходу.

 

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

 

 

Рюк­за­ки для хайкінгу

 

Хайкінг са­мий про­гулян­ко­вий тип відпо­чин­ку, в яко­му ви й­де­те по спеціаль­но об­ладнаній стежці та вам потрібен не­вели­кий рюк­зак і фо­то­апа­рат в ру­ках. Інши­ми сло­вами, це од­но­ден­на ви­лаз­ка без ночівлі або прос­то піша про­гулян­ка в ліску біля бу­дин­ку. Для хайкінга підій­де будь-який рюк­зак та най­простіше спор­тивне взут­тя.

 

  Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

  

Рюк­за­ки для бек­пекінга

 

Бек­пекінг розцінюєть­ся, як са­мостій­не пе­реміщен­ня де зав­годно з ночівлею, де по­пало і при ць­ому на не­виз­на­чений термін, але обов'яз­ко­во з рюк­за­ком. Бек­пекінг по-росій­ськи рюк­закінг, з ве­личез­ною швидкістю на­бирає обертів.

Рюк­зак по­винен відповіда­ти ос­новним прин­ци­пам бек­пекінга: легкість, мобільність, зручність. З та­ким рюк­за­ком за спи­ною мож­на прой­ти ба­гато кіло­метрів або лег­ко наз­догна­ти ав­то­бус.  

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи  

 

Штур­мові рюк­за­ки

 

За об­ся­гом - 20-50л - це ду­же міцні, час­то ви­соко­тех­но­логічні рюк­за­ки з мінімаль­ною кількістю зовнішніх ки­шень та вис­ту­па­ючих зовні де­талей. Для них влас­ти­ва «обтічна» фор­ма. У та­кого рюк­за­ка мінімум шансів в са­мий невідповідний мо­мент за­чепи­тися за ске­лю або гілку, а як­що подібне й ста­неть­ся, то зав­дя­ки ви­соко­якісним міцним ма­теріалам та формі біль­ше шансів ви­нес­ти та­ке вип­ро­буван­ня.

Приз­на­чен­ня штур­мо­вих рюк­заків - бра­ти участь в сход­женнях та ко­рот­ких по­ходах в мак­си­маль­но екс­тре­маль­них умо­вах з безліччю ме­ханічних впливів, ве­ликих на­ван­та­жень та нес­при­ят­ли­вих по­год­них умо­вах. Такі рюк­за­ки ма­ють бу­ти по мак­си­муму зруч­ни­ми, лег­ки­ми та «нев­би­ваємі». Конс­трукція штур­мо­вих рюк­заків пе­ред­ба­чає мож­ливість розмісти­ти зовні ок­ремі еле­мен­ти штур­мо­вого спо­ряд­ження - мо­туз­ку, ль­одові інстру­мен­ти і т.д.

    

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

 

Спе­ле­ологічні рюк­за­ки

 

Спе­ле­ологічні рюк­за­ки пред­став­ля­ють со­бою ту­бус з щіль­но­го ма­теріалу без зовнішніх підвісок. Най­частіше їх на­зива­ють тран­спортни­ми мішка­ми. У та­ких рюк­за­ках пле­чові лям­ки ви­кону­ють­ся рівни­ми. Во­ни при­шиті до бічної час­ти­ни мішка. Дно ос­на­щуєть­ся лю­вер­са­ми для сто­ку во­ди. Є руч­ки, як на верхній, так і на нижній час­тині. Ці не­хитрі прис­то­суван­ня доз­во­ля­ють здій­сню­вати спус­ки та підй­оми в са­мих нез­ручних місцях, підтри­му­ючи рюк­зак з будь-яко­го бо­ку та в будь-яко­му по­ложенні.

  Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

Гірсь­ко­лижні рюк­за­ки 
 

Гірсь­ко­лижні рюк­за­ки ма­ють спеціаль­не кріплен­ня для лиж або сно­убор­ду. Во­ни приз­на­чені для ви­корис­тання в гірській місце­вості в умо­вах су­ворої зи­ми. З та­кими рюк­за­ками жит­тя лиж­ни­ка або сно­убор­диста стає на­бага­то лег­ше, то­му що во­ни ду­же зручні та й­дуть з про­дума­ним функціона­лом. Такі рюк­за­ки для зи­мових видів спор­ту ма­ють безліч тех­но­логій для зруч­ної вен­ти­ляції по­вер­хонь, що при­ляга­ють до тіла - ля­мок, по­яса, спи­ни. Час­то рюк­за­ки для гірсь­ко­лиж­но­го спор­ту ос­на­щені спеціаль­ним за­хис­том спи­ни. Го­лов­ною особ­ливістю є те, що во­ни од­на­ково зручні лиж­ни­кам та сно­убор­дистам.

 

Щоб не роз­гу­бити­ся в різно­манітті про­позицій, ре­комен­дуємо ско­рис­та­тися по­рада­ми ек­спертів по ви­бору потрібної мо­делі.

 

1. Ціль ви­корис­тання.

Цей кри­терій відповідає за ті функціональні особ­ли­вості, які вам зна­доб­лять­ся. Чи є кріплен­ня для лиж, сно­убор­ду; спосіб кріплен­ня; чи пе­ред­ба­чено пе­рене­сен­ня для шо­лому; чи об­ладна­ний він ря­туваль­ним свис­тком та гідра­тором; чи є відділен­ня для сно­убор­дичних че­ревик і т.д.

2. Об'єм ви­робу.

Цей кри­терій відповідає за га­бари­ти та місткість. За­лежить від то­го, з якою ме­тою ви пла­нуєте ви­корис­то­вува­ти по­куп­ку:

* Як­що пла­нуєте ка­тати на сно­уборді, ви­бирай­те місткі мо­делі (на 20 або 26 літрів);

* Для лиж­них ка­тань біль­ше підій­дуть як ком­пактні рюк­за­ки, так і се­реднь­ого літра­жу (11, 12 або 20 літрів).

3. Ком­форт.

Цей па­раметр відповідає не тіль­ки за зручність лиж­ни­ка та сно­убор­диста, а й за й­ого без­пе­ку.

 

  Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

  

Ок­ре­мо та­кож мож­на виділи­ти гірсь­ко­лижні ла­винні рюк­за­ки, ос­на­щені сис­те­мою ла­вин­ної без­пе­ки ABS.

   

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи 

 

  

Да­на ABS сис­те­ма скла­даєть­ся з бло­ку ак­ти­вації, кла­пана та двох по­душок. Після за­пус­ку по­душ­ки на­пов­ню­ють­ся азо­том, зна­ходя­чи ве­ликий об­сяг. Такі по­душ­ки не доз­во­лять ла­вині тяг­ну­ти мандрівни­ка вниз, за­лиша­ючи й­ого на верхнь­ому шарі ла­вини, яка схо­дить. Сис­те­ма ABS до­пома­гає збе­рег­ти при­род­ну по­зицію для ков­зання по верхніх ша­рах, доз­во­ля­ючи лю­дині ди­хати та збіль­шу­ючи шан­си на по­ряту­нок.

   

Спор­тивні рюк­за­ки

 

Умов­но мож­на розділи­ти на рюк­за­ки для муль­ти спор­ту та ве­ло рюк­за­ки.

Муль­ти спор­тивні на­гаду­ють ря­тувальні жи­лети. Во­ни ма­ють не­вели­кий об­сяг, час­то щіль­но при­ляга­ють до тіла. Ос­новною відмінною ри­сою муль­ти спор­тивних мо­делей є ве­лика кількість ки­шень та зовнішніх підвісок. Це до­пома­гає в будь-який мо­мент взя­ти з рюк­за­ка все, що не­обхідно. Подібні рюк­за­ки най­частіше ви­корис­то­ву­ють­ся при спор­тивно­му орієнту­ванні.

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи   

Ве­ло рюк­за­ки

 

Ве­ло рюк­за­ки ділять­ся на:

 

* Рюк­за­ки заплічні, підхо­дять для поїздок вихідно­го дня або ба­гато­ден­них ве­ло по­ходів - 10-30 літрів;

* Ве­ло рюк­за­ки на ба­гаж­ник ти­пу "шта­ни".

 

Ве­ло спор­тивні та тре­нувальні - це не­великі рюк­за­ки з відмінною а­еро­динамікою. Во­ни щіль­но при­ляга­ють до тіла та приз­на­чені для зберіган­ня най­не­обхіднішо­го.

Рюк­за­ки для ве­ло про­гуля­нок та ту­риз­му час­то ма­ють сітчас­ту спин­ку. Во­ни ма­ють ниж­чу про­дук­тивність а­еро­динамікою, од­нак більш місткі.

 

Ос­новни­ми ха­рак­те­рис­ти­ками ве­ло рюк­заків яв­ля­ють­ся:

 

 • ер­го­номічний – ком­пак­тний на виг­ляд, він має безліч ко­рис­них відділень та до­сить місткий об­сяг;
 • лег­кий – ви­кона­ний із су­час­них ма­теріалів, й­ого ва­га прак­тично не відчу­ваєть­ся на пле­чах;
 • надій­ний – міцні неп­ро­мока­ючі японські блис­кавки, ме­тале­ва фурніту­ра та «не вби­ваємі» тка­нини - цей рюк­зак прак­тично вічний;
 • ком­фор­тний - спеціальні "ди­ха­ючі" тка­нини, м'які наплічні ре­мені, конс­трукції спин­ки та ба­гато інших прис­то­сувань для зруч­ності в носінні;
 • прак­тичний – швид­ко сох­не, лег­ко чис­тить­ся, не про­мокає наскрізь;
 • ба­гатий асор­ти­мент мо­делей – мож­на виб­ра­ти на будь-який вік та смак;
 • функціональ­ний - неп­ро­мокаль­ний ма­теріал надій­но зберігає ваші речі все­редині, безліч ко­рис­них ки­шень доз­во­ля­ють зруч­но ук­ласти все не­обхідне;
 • стиль­ний ди­зайн.

 

При ви­борі ве­ло рюк­за­ку зверніть свою ува­гу на аме­рикансь­кий бренд DAKINE, який вже про­тягом де­сят­ка років зай­має ліди­ру­ючі по­зиції в цій га­лузі.

 

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

   

Для ве­лоси­пед­но­го ту­риз­му ви­корис­то­ву­ють­ся «П» - об­разні ве­лоси­педні рюк­за­ки, що на­дяга­ють на ра­му ве­лоси­педа.

 

  Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

   

Аме­рикансь­кий бренд DAKINE ви­пус­кає ще ок­ре­му ліній­ку, прис­вя­чену рюк­за­кам для скей­ту.

 

Скей­терські рюк­за­ки ви­готов­ля­ють­ся з ма­теріалів підви­щеної щіль­ності та міцності - поліес­те­ру. Це ро­бить їх лег­ки­ми та су­пер-міцни­ми, що важ­ли­во для скейт-спор­ту. Рюк­за­ки для скей­та - це дос­тупний ком­форт для тран­спор­ту­ван­ня скей­тбор­ду та інших не­обхідних ре­чей для про­гулян­ки по місту. Як пра­вило, є кіль­ка відділень, які доз­во­лять розмісти­ти речі зі зручністю.

Де­які мо­делі ре­алізо­вані з ущіль­не­ною спин­кою ор­то­педич­но­го ти­пу, спеціаль­на руч­ка у виг­ляді петлі, зруч­на для тран­спор­ту­ван­ня та то­го щоб повіси­ти рюк­зак на га­чок. Рюк­за­ки з кріплен­ням для скей­тбор­ду ви­готов­ля­ють­ся різних об­сягів, від ком­пак­тних для дітей, до ма­сив­них мо­делей для про­фесіоналів.

 

Рюк­за­ки для скей­ту доз­во­ля­ють та­кож пе­рено­сити і ро­ликові ков­за­ни, ри­баль­ські снасті, лижі та інші спор­тивні при­належ­ності, що ро­бить по­куп­ку ще більш прак­тичною. 

 

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи     

  

Фо­то рюк­за­ки

 

Приз­на­чені для лю­бителів все фо­тог­ра­фува­ти. Во­ни мо­жуть кріпи­тися на спині або на гру­дях. У та­ких рюк­за­ках є роздільні гли­бокі ки­шені з м'яки­ми пе­рего­род­ка­ми для до­рого­го фо­то об­ладнан­ня та за­пас­них де­талей до нь­ого. Де­які мо­делі ма­ють навіть за­хист від во­ди (Нап­риклад, фо­то рюк­за­ки фірми "DAKINE") В рівній мірі ко­рис­ту­ють­ся по­пулярністю кла­сичні мо­делі фо­то рюк­заків та мо­делі ти­пу «слінг». Кла­сич­ний фо­то рюк­зак - це містка сум­ка, яка кріпить­ся на спи­ну за до­помо­гою двох міцних ля­мок. Фо­то рюк­зак-слінг має од­ну, роз­ши­рену лям­ку, яка пе­реки­даєть­ся нав­ско­си че­рез все тіло. Та­кий рюк­зак - більш зруч­ний з точ­ки зо­ру дос­ту­пу до фо­тока­мери, од­нак менш місткий. Та­кож бе­зумов­ною пе­рева­гою та­ких варіантів є їх вартість: слінги, зви­чай­но, де­шев­ше, ніж пов­ноцінні рюк­за­ки.

 

Для лю­бителів екс­тре­маль­них зй­омок ви­роб­ни­ки про­пону­ють фо­то рюк­за­ки для різних видів спор­ту. Є та­кий рюк­зак навіть з сис­те­мою ла­вин­ної без­пе­ки. Ос­новна умо­ва - швид­кий дос­туп до ка­мери.

 

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

 

Гер­мо­рюк­за­ки слу­жать для збе­режен­ня ре­чей су­хими. Це сум­ки з во­донеп­ро­ник­ним про­сочен­ням та прок­леєни­ми шва­ми. Це нез­ви­чай­ний вид рюк­заків, який відмінно підій­де для спла­ву та вод­них видів спор­ту, а та­кож бу­де не­замінним, як­що ви зібра­лися в спе­ле­опо­ход - підко­рюва­ти пе­чери або шах­ти. Для подібних екс­тре­маль­них роз­ваг не­обхідно ку­пити гер­мо­рюк­зак, то­му що в пе­черах, як пра­вило, ду­же си­ро, а зна­чить бруд­но, і зви­чай­ний рюк­зак швид­ко заб­руднить­ся та й­ого бу­де склад­но відіпра­ти, а ось гер­мо­рюк­зак до­сить прос­то про­тер­ти во­логою губ­кою і він виг­ля­дає як но­вень­кий!

 

  Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

 

Ок­ре­мо та­кож мож­на виділи­ти рюк­за­ки для вод­них видів спор­ту.

 

 

Рюк­за­ки для вод­них видів спор­ту від DAKINE поз­бавлять відра­зу від декіль­кох проб­лем. Ваші ру­ки зав­жди бу­дуть віль­ни­ми. І в той же час такі рюк­за­ки ос­на­щені до­дат­ко­вою ки­шенею або відсіком для пе­рене­сен­ня гідро­кос­тю­ма та кай­тер­ско­го або сер­ферсь­ко­го спо­ряд­ження. Такі мо­делі рюк­заків спро­ек­то­вані так, щоб доб­ре пе­рено­сити умо­ви підви­щеної во­логості. Прак­тично всі мо­делі рюк­заків ма­ють гідроізо­ляцію у виг­ляді прок­леєних швів та за­хище­них блис­ка­вок. Ба­гато мо­делей за­без­пе­чені спеціаль­ни­ми сис­те­мами підвісок та ка­рабіна­ми для кріплен­ня спо­ряд­ження. У де­яких навіть пе­ред­ба­чений хо­лодиль­ник для про­холод­но­го на­пою.

 

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи  

 

В ць­ому році аме­рикансь­кий бренд DAKINE ви­пус­тив но­вин­ки рюк­заків, ви­кона­них з ду­же міцної та щіль­ної тка­нини CORDURA®.

 

Кор­ду­ра

 

(CORDURA® - за­реєстро­вана тор­го­ва мар­ка сер­тифіко­вано­го ней­ло­ну від фірми INVISTA) - тов­ста ней­ло­нова тка­нина з особ­ли­вою струк­ту­рою нит­ки, з во­довідштов­ху­валь­ним про­сочен­ням та з поліуре­тано­вим пок­риттям. Кор­ду­ра спо­чат­ку приз­на­чала­ся для армії. Тка­нина об­робляєть­ся в кіль­ка прий­омів, і пок­риття ви­ходить ду­же якісним та три­маєть­ся до­сить дов­го. Крім то­го, іноді в нит­ку до­даєть­ся до 10% ба­вов­ни, в ре­зуль­таті по­вер­хня ви­яв­ляєть­ся як би во­лоха­тою, з вор­сом, що доз­во­ляє збіль­ши­ти стійкість тка­нини до сти­ран­ня.

 

Влас­ти­вості

 

Це поліамідна тка­нина, в якій за ра­хунок особ­ли­вої струк­ту­ри нит­ки (зроб­ле­ної з наріза­них та скру­чених во­локон) до­сяг­ну­та чо­тири­разо­ва стійкість до сти­ран­ня в порівнянні з прос­тим ней­ло­ном, та­кож скла­даєть­ся з поліаміду. Помітно пе­ревер­шує зви­чай­ну тка­нину по міцності на роз­рив та стій­кості до сти­ран­ня. Тем­пе­рату­ра плав­лення 210°С. Ліній­на щільність во­локон тка­нини від 100 den до 1000 den.

 

Пе­рева­ги

 

Міцна, хо­роша стійкість до сти­ран­ня, при роз­кро­юванні об­си­паєть­ся рідко, во­лодіє во­довідштов­ху­валь­ни­ми влас­ти­вос­тя­ми.

 

 

Уже дос­тупні до про­дажу в на­шому інтер­нет-ма­газині: https://dakine-shop.com.ua но­вин­ки рюк­заків від DAKINE, які ви­конані з новітнь­ого ма­теріалу Cordura.


Стиль­ний рюк­зак для міста - рюк­зак DAKINE Aesmo Trek II 26L

 

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи 

 

для гірсь­ко­лиж­них видів спор­ту - рюк­зак DAKINE Aesmo Mission 25L

  

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи 

  

для вод­них видів спор­ту - рюк­зак DAKINE Cyclone II Dry Pack 36L

 

Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи    

 

Якісні рюк­за­ки зав­жди кош­ту­ють не­деше­во, але одер­жу­вані під час екс­плу­атації зруч­ності пе­рек­ри­ва­ють і вартість, і час, вит­ра­чений на вив­чення особ­ли­вос­тей і вибір не­обхідної мо­делі.

   

В за­леж­ності від упо­добань та спо­собу жит­тя, ко­жен ви­бирає рюк­за­ки сво­го розміру та приз­на­чен­ня. Лю­бителі да­леких пе­реходів відда­дуть пе­рева­гу об'ємним ек­спе­дицій­ним рюк­заків, ша­нуваль­ни­ки гір - із за­дово­лен­ням пог­либлять­ся в вибір спе­ле­ологічес­ко­гого спо­ряд­ження. Як­що ко­мусь до душі ко­рот­кий од­но­ден­ний відпо­чинок в ме­жах міста або відра­зу за й­ого ри­сою, й­ому зна­добить­ся і зви­чай­ний місь­кий рюк­зак.

 

Іде­аль­ним варіан­том є на­явність ок­ре­мого рюк­за­ка для кож­но­го ви­ду відпо­чин­ку. І хо­ча де­які мо­делі цілком мо­жуть заміня­ти один од­но­го при пра­вильній екс­плу­атації, у кож­но­го має бу­ти кіль­ка видів рюк­заків для різних ви­падків.

 

 Рюк­за­ки: ви­ди та ти­пи

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner